Kraków - moje miasto

Witryna w budowie

Strona umieszczona na serwerze darmowych kont Friko.pl

BuiltWithNOF
Wawel - intro

I. W MROKACH PRADZIEJÓW

Zamieszczone poniżej informacje i wybrane ryciny pochodzą z książki “Kalendarz dziejów Krakowa”. Autor: Mirosław Frančić, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1964 r.

 

 

 

 

 

Korzystne warunki terenowe okolic Krakowa, a więc zarówno sieć wodna, jak grunty lessowe, jaskinie i złoża krzemienia niezbędnego do wytwarzania prymitywnych narzędzi powodowały, że ciągłość osadnictwa trwała na tych ziemiach od prawie 200000 lat.

200 000
— 9000 lat p.n.e.

 Starsza epoka kamienia. Duże zróżnicowanie pod względem klimatycznym (epoka lodowa). Przejście od stada ludzkiego do wspólnoty pierwotnej, przebiegające wówczas na tych terenach, uwarunkowane było rozwojem narzędzi pracy: pracownie narzędzi krzemiennych odkryto na Wawelu, przy ul. Królowej Jadwigi i na Sowińcu. Ówcześni ludzie polowali na mamuty i nosorożce, zwierzęta często wówczas tu spotykane.

 

 

9000
— 4000 lat p.n.e.

Środkowa epoka kamienia. Pojawienie się plemion zbieracko-łowieckich, używających drobnych narzędzi krzemiennych (mikrolity). Siady ludzi tej epoki odkryto na wydmach piaszczystych koło Borku Fałęckiego, Kobierzyna i in.

 

 

4000
— 1700 lat p.n.e.

 Młodsza epoka kamienia. Początek rolnictwa i hodowli zwierząt, garncarstwa i tkactwa. Na terenie Krakowa i okolic nakładały się dwa kręgi kulturowe: południowoeuropejski, związany z prymitywnym rolnictwem, oraz północny z dominacją hodowli. W późniejszej fazie rozpowszechniała się miedź (eneolit).

 

 

1700
— 700 lat p.n.e.

Epoka brązu. Okres dominowania starszyzny rodowej w społeczeństwie wspólnoty pierwotnej.

 

 

Ok. 1300 lat p.n.e.

Na ziemiach polskich krystalizowała się kultura łużycka wiązana z ludami prasłowiańskimi. Z tego okresu pochodzi prawdopodobnie obronna osada rolniczo-hodowlana na Wawelu. W okolicach Krakowa spotyka się stosunkowo gęste zaludnienie, o czym świadczy duża ilość grobów ciałopalnych (w Prokocimiu odkryto cmentarz liczący ich kilkaset) oraz osad.

 

 

700 lat p.n.e.
— 600 n.e.

Epoka żelaza. W jej początkowej fazie, w okresie halsztackim (700—400 lat p.n.e.), kultura łużycka chyliła się ku upadkowi, przypuszczalnie na skutek najazdu Scytów i Celtów.

 

 

Ok. 400 r. p.n.e.

Do Małopolski dotarła ludność kultury pomorskiej. Ok. r. 300 p.n.e. nastąpiła przejściowa ekspansja Celtów, z którą łączyły się początki rolnictwa sprzężajnego, wynalazek koła garncarskiego oraz żaren rotacyjnych. Z tego okresu pochodzą podkrakowskie ośrodki rzemieślnicze, wykorzystujące w produkcji rudę darniową (resztki dymarki w Igołomi) i glinę garncarską (piece w Podłężu i Wyciążu).

 

 

1 — 400 r. n.e.

Okres rzymski; żywe stosunki handlowe z cesarstwem (tzw. „skarby" monet rzymskich). Czynne były duże ośrodki przemysłowe w Igołomi (dymarki), w Tropiszowie i w Nowej Hucie (piece garncarskie).

 

 

400 — 600 r. n.e.

Okres wędrówek ludów; wyludnienie i upadek gospodarczy i kulturalny tych ziem prawdopodobnie z powodu najazdu Hunów i odpływu części Słowian na po­łudnie. Mimo ekspansji różnych ludów żywioły słowiańskie stanowiły trwały element osadniczy.

 

 

VII — VIII w.

Przypuszczalny okres powstania kopca Krakusa, symbolicznego grobu związanego z mitycznym zało­życielem Krakowa.

 

 

IX w.

Najpóźniej na ten okres datuje się powstanie grodu i warownego podgrodzia na Wawelu.

 

 

Druga poł. IX w.

Wykrystalizowanie się plemiennego państwa Wiślan. Wspomina o nim Opis Germanii króla Alfreda („...a na wschód od Moraw jest kraj Wisły..."), tzw. Geograf bawarski (Uuislane) oraz Żywot św. Metodego (o księciu w „Wislech"). Być może, że centrum tego państwa mieściło się w Krakowie.

 

 

Koniec IX w.

Państwo Wiślan utraciło swą niezależność na rzecz południowego sąsiada, rzeszy Wielkomorawskiej, rządzonej przez księcia Świętopełka. Po upadku tego władztwa (najazd Węgrów w r. 907) Wiślanie prawdopodobnie uzyskali niepodległość, a w połowie X w. weszli w stosunek luźnej zależności od państwa czeskiego.

 

 

 

 

[Home] [Historia] [Zabytki] [Tradycje] [Okolice] [Artykuły cz. I] [Artykuły cz. II] [Artykuły cz. III] [Galerie] [Kalendarz dziejów ..] [Pradzieje] [Przed lokacją] [Lokacja] [Rozkwit] [Złoty wiek] [Schyłek świetności] [Upadek] [Oświecenie] [Zwątpienie i nadzieja] [Pozorne państwo] [Panowanie austriackie] [Druga Rzeczpospolita] [Okupacja]